Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering 2019 - Semper Altius

Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering 2019

Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering 2019

9 november 2019 8:30


Korte samenvatting Algemene Leden Vergadering 28 oktober 2019

Korte samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 28 oktober 2019Voorzitter Eelco Eijkman opent om 20:38 uur de vergadering. Aanwezig zijn 26 leden inclusief het bestuur.


De ingekomen stukken bestaan uit een tweetal schriftelijke afmeldingen, het verslag van de kascontrolecommissie en een tweetal ingezonden brieven, te weten van Paul Vredeling en Jan den Draak.
Verder zijn er twee errata op de agenda: bij de commissies ontbreekt de Technische Commissie bestaande uit Bob Spee. En betreft de voorgestelde contributie het seizoen 2020/2021 en niet 2018/2019.


Als ingelast agendapunt behandelt de vergadering de beide ingezonden brieven. Eelco Eijkman verstrekt alle aanwezigen een kopie van beide brieven.
Na een leespauze volgt een uitgebreide discussie. Kort gezegd komt het neer op:

  1. Formele onvrede: de gewijzigde organisatiestructuur is niet vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en Statuten. De vergadering is van mening dat dit moet gebeuren, ook al zijn hier kosten mee gemoeid. Het bestuur gaat hier mee akkoord. Michel van Reijen biedt aan om deze wijzigingen op te pakken en uit te (laten) voeren.
  2. Informele onvrede: er vindt totaal geen terugkoppeling plaats vanuit het bestuur naar de commissies. De seniorencommissie weet bijvoorbeeld niet wat er bij de jeugd speelt en vice versa. Geen aanwezige uit een commissie kan deze lezing bevestigen. De vergadering stelt voor om de besluitenlijst van het bestuur op de website te plaatsen, plus een jaaragenda met een maandelijkse formele bestuursvergadering. Het bestuur zal dit besluit uitvoeren.

De vergadering is van mening dat deze ALV rechtsgeldig is. De ingestuurde bezwaren worden beschouwd als een interpretatie en bovendien heeft de ALV al 2 opvolgende jaarvergaderingen décharge verleent aan het bestuur. Derhalve zetten we de vergadering door.


De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 29 oktober 2018 zijn akkoord, evenals de jaarverslagen van de voorzitter namens het bestuur, de jeugdcommissie en de onderhoudscommissie.
De pagina's met de eindstanden kunnen voortaan achterwege gelaten worden.


Jeroen Bloemsaat neemt de jaarrekening 2018-2019, bestaande uit de balans en de resultatenrekening, door. Het bestuur is geschrokken van de hoge kosten van ClubCollect en is nu bezig met een evaluatie. Ook hadden we dit jaar te maken met zeer hoge wedstrijdkosten, mede veroorzaakt door een aantal oude, niet eerder betaalde, facturen van Beltona. Verder beantwoordt hij enkele vanuit de vergadering gestelde vragen.
Jeroen Bloemsaat leest het verslag van de kascontrolecommissie voor.
De vergadering verleent décharge over het gevoerde financiële beleid aan het bestuur.


Alle voorgestelde benoemingen van commissie- en bestuursleden zijn akkoord. De vergadering bekrachtigt de benoeming van Jeroen Bloemsaat als penningmeester, zodat hij de a.i. achter zijn naam kan verwijderen. De opmerking wordt geplaatst dat een commissie uit 2-5 personen moet bestaan en niet uit tenminste 10, zoals nu de activiteitencommissie. De Technische Commissie is uitgebreid met Paul Vredeling en met Amy van Mill. De nieuwe wedstrijdsecretaris is Hans van Thuijl. Reinier Prenger is herbenoemd tot secretaris.


Jeroen Bloemsaat geeft vervolgens een toelichting op de begroting voor het seizoen 2019-2020 en op de meerjarenbegroting, en beantwoordt de vragen die vanuit de zaal worden gesteld. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting. Ook gaat de vergadering akkoord met het voorstel van de contributieverhoging voor het seizoen 2020-2021.


De vergadering wordt afgesloten met een korte rondvraag. Hierna feliciteert de vergadering Sandra (bar) met haar verjaardag, en biedt Eelco Eijkman alle aanwezigen namens de vereniging een drankje aan.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!