Samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 14 november 2022 - Semper Altius

Samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 14 november 2022

Samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 14 november 2022

11 december 2022 17:15


Samenvatting Algemene Ledenvergadering dd 14 november 2022

Opening

Voorzitter Eelco Eijkman opent op maandagavond 14 november 2021 om 20:30 uur in de kantine van Semper Altius de vergadering. Aanwezig zijn 36 leden inclusief het bestuur.

 

Ingekomen stukken

De ingekomen stukken bestaan uit:

 • Het verslag van de kas­controlecom­missie;
 • Een drietal schriftelijke afmeldingen.

 

Bestuursmededelingen

 • De begroting 2023 van de gemeente Rijswijk is door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Dit houdt in dat het tweede kunstgrasveld gerealiseerd kan gaan worden op de plek van het huidige veld 2.
 • De gemeente Rijswijk heeft op veld 4 een vast hek neergezet bij de slootkant, waardoor het recent geplaatste rood-witte net nu overbodig is geworden.
 • De gemeente Rijswijk/BAS verzoekt eenieder na de laatste training en wedstrijd alle materialen, zoals losse doeltjes, hoedjes, pilonnen en hoekvlaggen, op te ruimen. Dit omdat ’s nachts een robotmaaier de grasvelden maait en deze alleen de vaste doelen herkent.

 

Notulen

De vergadering keurt de volgende (jaar)verslagen goed van:

 • de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2021;
 • de secretaris namens het bestuur;
 • de jeugdcommis­sie;
 • de sponsorcommissie;
 • de onderhoudscommissie.

De paar uit deze verslagen voortvloeiende vragen zijn beantwoord.

 

Financiën (1)

 1. Penningmeester Ties de Jong geeft een toelichting op de jaarrekening 2021-2022, bestaande uit de balans en de resultatenrekening. Een vraag uit de vergadering is beantwoord en wordt meegenomen in de volgende jaarrekening.
 2. Ties de Jong leest het verslag voor van de kascontrolecommissie, bestaande uit René Eversteijn en Perry Telle. De kascontrolecommissie had enkele opmerkingen en aandachtspunten, die zullen worden meegenomen in het komende jaar.

De kascontrolecommissie stelt voor om décharge over het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2021-2022 te verlenen aan het bestuur. De vergadering is hiermee akkoord.

 

Benoeming bestuur en commissies

In het bestuur zijn de volgende veranderingen:

Eelco Eijkman (voorzitter) en Ties de Jong (penningmeester) stoppen. Vanuit de vergadering bieden Jordi Cossee en Michel van Reyen zich aan om tijdelijk toe te treden tot het bestuur om Reinier Prenger te ondersteunen in die gevallen dat een verenigingsbesluit moet worden genomen. De vergadering vindt dit een prima idee. René Dijkgraaf geeft nog een toelichting op de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, waarop tot nu toe alleen het antwoord Nee is ontvangen.

De kascontrolecommissie moet nieuwe leden krijgen, want de tweejaarlijkse periode van René Eversteijn en Perry Telle is voorbij. Uit de vergadering melden zich Rob van Straaten en Eelco Eijkman.

 

Financiën (2)

 1. Ties de Jong geeft vervolgens een toelichting op de begroting voor het seizoen 2022-2023. De vragen die vanuit de vergadering komen, worden adequaat beantwoord en enkele punten worden meegenomen naar volgend jaar. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting.
 2. Ook gaat de vergadering akkoord met het voorstel om de contributie­ voor het seizoen 2022-2023 grotendeels niet te verhogen. Er is een algehele verhoging met € 5,- om de gestegen kosten op te vangen. Als blijkt dat dit onvoldoende is, zal een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden uitgeroepen om een hogere contributieverhoging vast te stellen. Verder gaat bij de senioren de contributie met € 20,- omhoog i.v.m. het kledingplan, en gaat de contributie van niet-spelende leden omhoog van € 100,- naar € 130,-.

 

Benoeming leden van verdienste

In de vergadering worden de volgende leden benoemd als Lid van Verdienste:

 • René Dijkgraaf
 • Edwin Huijsdens

 

Rondvraag

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag. Alle punten die aan de orde komen zijn duidelijk beantwoord. Wel volgen er enkele acties uit die zullen worden opgepakt.

 

Afsluiting

Eelco Eijkman sluit, onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid, de vergadering. Alle aanwezigen krijgen een drankje van het bestuur aangeboden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!