Cookie beleid Semper Altius

De website van Semper Altius is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De kleuren van de vereniging zijn wit-rood. Het sporttenue bestaat uit een wit shirt, een korte rode broek en rode kousen. Het bestuur kan aan een team ontheffing van dit sport­tenue verlenen onder voorwaarde dat dit team uniform gekleed gaat in de hoofdkleuren wit-rood.

 

II. DE LEDEN

Artikel 2

De vereniging bestaat uit:

 1. ereleden;
 2. leden van verdienste;
 3. spelende leden, onderverdeeld in senioren, junioren en pupillen;
 4. ondersteunende leden.


Artikel 3

Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie aan de vereniging en hebben alle rechten van spelende seniorleden. Bovendien hebben ereleden het recht om de be­stuursvergaderingen bij te wonen, waar zij een adviserende stem hebben.

Artikel 4

Spelende leden zijn zij, die een in artikel 24 van dit reglement vastgestelde contributie betalen en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen en/of enige functie in de vereniging bekleden. Senioren zijn zij die op 1 januari voorafgaande aan het lopende seizoen 18 jaar of ouder zijn. Junioren zijn zij die per 1 januari voorafgaande aan het lopende seizoen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij worden onderverdeeld volgens de door de KNVB bepaalde leeftijdsgrenzen in A-, B- en C-junioren en in D-, E- en F-pupillen, en in minipupillen.


Artikel 5

Ondersteunende leden zijn zij die de vereniging geldelijk steunen met een bedrag gelijk aan of hoger dan het in artikel 24 van dit reglement genoemde. Zij hebben toegang tot het speelterrein, algemene vergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging en ontvangen de berichtgeving van de vereniging. Zij zijn niet gerechtigd om aan wedstrijden deel te nemen.


Artikel 6

Leden van de vereniging kunnen worden zij die zich daartoe schriftelijk bij de leden­administratie aanmelden met onder meer opgave van naam, voornamen, leeftijd, nauwkeurig woonadres, e-mail adres, beroep en zonodig namen van de vereniging(en), waarvan men voorheen lid was of nog is. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.
Zij die lid wensen te worden, onderwerpen zich aan een ballotagetermijn van 14 dagen Hun naam wordt na aanmelding gepubliceerd op de officiële website. Eventuele bezwaren tegen een voorgesteld lid moeten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, waarna het bestuur het recht bezit het voorgestelde lid niet aan te nemen. Het bestuur stelt het voorgesteld lid hiervan schriftelijk, zonder dat opgave van redenen hoeft te geschieden, in kennis.
Bij toetreding verbindt men zich om lid te blijven gedurende het lopende boekjaar, althans gedurende dit jaar de contributie te betalen. In zeer bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan ontheffing verlenen. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNVB. Het bestuur is bevoegd om aan de KNVB alle gevraagde inlichtingen over de leden te verstrekken.


Artikel 7

 1. Personen die zich als nieuw spelend lid aanmelden, verklaren zich fysiek geschikt om de voetbalsport te beoefenen.
 2. Nieuwe leden die voorheen bij een andere erkende vereniging speelden, moeten (zo­nodig) bij hun aanmelding overschrijving aanvragen bij de KNVB.
 3. Leden moeten bij hun aanmelding als lid één pasfoto inleveren.


Artikel 8

Bij adresverandering of verandering van e-mail adres of telefoonnummer zijn de leden verplicht om dit binnen 7 dagen schriftelijk te melden bij de ledenadministratie.

 

III. HET BESTUUR

Artikel 9

Het bestuur wordt gekozen door de stemgerechtigde leden. Men kan slechts een bestuursfunctie vervullen, wanneer men als lid van de vereniging staat ingeschreven en wanneer men meerderjarig is.

 1. Het bestuur stelt kandidaten, in geval er vacatures in het bestuur zijn, en maakt deze in de uitnodiging aan de leden voor de Algemene of Buitengewone Algemene Vergadering via de website en indien nodig via andere beschikbare media bekend. Tegenkandidaten kunnen door ten minste 3 stemgerechtigde leden worden voorgesteld, mits zij dit 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris. Tevens moet een bereidverklaring van de desbetreffende tegenkandidaat wordt meegezonden. Zijn er geen tegenkandidaten ingediend, dan geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen. (Her)benoeming van nieuwe/huidige bestuursleden zal plaatsvinden tijdens de ALV.
 2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal bestuursleden met een minimum aantal van 3 (drie). Het bestuur is samengesteld uit in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 3. Het bestuur legt een voorstel met betrekking tot de bestuursvorm ter goedkeuring voor aan de ALV.
 4. Het bestuur laat zich ondersteunen door commissies en besturen met en zonder vastgesteld mandaat aan deze commissies.
 5. Een bestuurslid treedt na 2 (twee) jaar zitting te hebben gehad af, en is direct herkiesbaar. Het bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks een deel van het bestuur aftreedt.
 6. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid moet zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature worden voorzien, hetzij door het bestuur hetzij door een Algemene Vergadering. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop het lid in wiens plaats hij is gekozen, had moeten aftreden, maar is direct herkiesbaar.
 7. Bij tussentijdse aftreding van het gehele bestuur is dit bestuur verplicht gedurende hoogstens één maand de lopende zaken af te handelen. Binnen deze termijn dient een Buitengewone Algemene Vergadering te worden uitgeschreven waarin een nieuw bestuur moet worden gekozen.
 8. Het bestuur regelt de verdeling van de werkzaamheden over de overige functionarissen en de onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of afwezigheid.

 
Artikel 10

Vervallen


Artikel 11

Vervallen

 

Artikel 12

Vervallen

 

Artikel 13

Het dagelijks bestuur, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester, vormt tevens de ballotagecommissie en de strafcommissie. Indien één van deze functionarissen betrokken is bij een strafzaak of een onderzoek of indien hij verhinderd is, wordt zijn plaats ingenomen door de tweede functionaris. Is ook deze daarbij betrokken of verhinderd, dan valt een ander bestuurslid voor hem in. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld evenals die welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

 
Artikel 14

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen. Hij leidt alle vergaderingen en heeft het recht de discussies op de vergaderingen te sluiten indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht de besprekingen te heropenen indien 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangt. Hij houdt toezicht op de werkzaamheden van de overige bestuurs­leden en coördineert deze waar nodig.
 


Artikel 15

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan andere is opgedragen. Hij is verplicht van de correspondentie afschrift te houden. In de Alge­mene Vergadering brengt hij, samen met de wedstrijdsecretaris en de jeugdsecretaris, verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. Het verenigingsarchief wordt, voor zover niet aan anderen opgedragen, door hem bewaard.


Artikel 16

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt toezicht op de inning van alle aan de vereniging toekomende gelden. Hij is verplicht nauwkeurig boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven, vorderingen en schulden. In de Algemene Vergadering brengt hij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar en dient een begroting in voor het komende verenigingsjaar. Hij brengt op elke bestuursvergadering verslag uit over de financiële situatie. Hij is verplicht inzage van en inlichtingen over zijn beheer te geven aan de kascommissie. Bij eventuele schulden mag de penningmeester het bedrag van € 50,- niet overschrijden.Artikel 17

Vervallen

 

IV. COMMISSIES

 

Artikel 18

Ieder jaar worden in de Algemene Vergadering de door het bestuur ingestelde commissies gekozen, die verantwoording zijn verschuldigd aan het bestuur. De commissies bestaan uit tenminste 2 en ten hoogste 5 leden, die gekozen worden voor de tijd van één jaar en zich direct herkiesbaar kunnen stellen. Voor de kandidaatstelling en verkiezing van commissieleden geldt hetzelfde wat in artikel 9 van dit reglement is bepaald ten aanzien van het bestuur.

Voor de invullingen van taken en verantwoordelijkheden van de genoemde commissies stelt het bestuur per commissie een instellingsbesluit op, dat als aanhangsel bij het huishoudelijk reglement wordt opgenomen. Dit instellingsbesluit moet aanwezig zijn als de betreffende commissie is aangesteld. Ieder instellingsbesluit moet, voordat het als aanhangsel wordt opgenomen bij het HR, worden goedgekeurd door de ALV.

 

V. VERGADERINGEN

 

Artikel 19

De vergaderingen worden onderscheiden in:

 1. bestuursvergaderingen;
 2. Algemene Vergaderingen;
 3. Buitengewone Algemene Vergaderingen;
 4. andere vergaderingen.

 

Artikel 20

Bestuursvergaderingen worden minstens eenmaal per 2 maanden gehouden. Op verzoek van de voorzitter of van ten minste 2 bestuursleden kan tussentijds een bestuurs­vergadering worden gehouden. De vergaderingen worden tenminste 3 dagen van tevoren uitgeschreven, maar in noodgevallen kan deze termijn worden verkort.

 

Artikel 21

Besluiten van de bestuursvergaderingen zijn van kracht, wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Op deze vergadering wordt in ieder geval alle corres­pondentie, die de vereniging betreft, behandeld evenals de financiële situatie. Het besprokene wordt door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen persoon genotuleerd. Deze notulen worden ter kennis van het bestuur gebracht en dienen op de eerstvolgende bestuursvergadering te worden vastgesteld.

 

Artikel 22

Is in een commissievergadering de meerderheid van de leden niet aanwezig, dan mogen geen besluiten worden genomen of voorstellen worden ingediend.

 

VI FINANCIËN

 

Artikel 23

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties en anders inkomsten.

 

Artikel 24

De contributie wordt jaarlijks in een Algemene Vergadering vastgesteld. De door de KNVB vastgestelde bedragen voor bondsgeld en verzekeringen zijn in de contributie inbegrepen. De contributie is bij vooruitbetaling per jaar verschuldigd. De contributie dient voor 1 september door de vereniging ontvangen te zijn. In bijzondere gevallen kan het bestuur de contributie van een lid, na een verzoek zijnerzijds, verlagen of betaling in termijnen toestaan. Dit verzoek moet voor 15 augustus bij de penningmeester worden ingediend, en moet elk jaar opnieuw ingediend worden.

 

Artikel 25

Wanneer een lid op de vervaldatum (1 september) zijn contributie niet heeft voldaan, moet de penningmeester daarvan aan het bestuur kennis geven, na het betrokken lid daarvan schriftelijk via e-mail of brief in kennis te hebben gesteld. Het bestuur heeft het recht tegen een dergelijk lid bij het niet voldoen aan zijn verplichtingen strafmaatregelen te nemen en hem na schriftelijke aanmaning te royeren.

 

Artikel 26

Een wegens wanbetaling geroyeerd lid kan slechts wederom voor het lidmaatschap in aanmerking komen, indien hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Van een royement wegens wanbetaling wordt opgave verstrekt aan de KNVB met het verzoek dit royement over te nemen.

 

VII. SPEL EN WEDSTRIJDEN

 

Artikel 27

Het voetbalspel wordt gespeeld volgens de regels van het district van de KNVB waaronder de betreffende wedstrijden worden gespeeld. Aanverwante takken van sport worden beoefend volgens de daarvoor vastgestelde regels.

 

Artikel 28

Voor het spelen van wedstrijden worden uit de spelende leden teams samengesteld. De teams spelen in de KNVB en/of het district van de KNVB waarin het betreffende team is ingedeeld.

 

Artikel 29

Voor de aanvang van de competitie worden door de technische commissie (voor het eerste en tweede elftal op voorstel van de trainer) de aanvoerders van de seniorelftallen aangewezen. De aanvoerders vertegenwoordigen de vereniging in het veld en hebben het recht een speler wegens wangedrag of om anders redenen te vervangen door een aanwezige reserve. Zij zorgen voor het invullen van de (digitale) wedstrijdformulieren en –rapporten en voor de tijdige bezorging daarvan aan het hun opgegeven adres.

Bij de junioren en in de zaal dragen de leiders de verantwoordelijkheid voor het bovenstaande.

 

Artikel 30

Buiten de wedstrijden, voorgeschreven door de bond, waarin de teams spelen, kunnen door de wedstrijdsecretaris andere wedstrijden worden aangegaan, mits deze niet in strijd zijn met de reglementen van de bond.

 

Artikel 31

Bondswedstrijden worden zoveel mogelijk op de officiële website aangekondigd, met aanwijzing van plaats en tijd. Indien een speler bij herhaling zonder bericht niet opkomt, kan het bestuur overgaan tot opzegging van het lidmaatschap.

 

Artikel 32

De leden moeten bij wedstrijden verschijnen in de in dit reglement voorgeschreven kleding, behoudens in bijzondere gevallen op aanwijzing van de technische commissie of leider. Zonder voorgeschreven kleding kan men uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden.

 

Artikel 33

Wanneer een lid zich bij de wedstrijden niet behoorlijk gedraagt, moet door de aanvoerder of leider hierover een klacht bij het bestuur worden ingediend waarna dit college, na het betrokken lid te hebben gehoord hem kan straffen. Bij ernstige gevallen kan het bestuur een lid, hangende het onderzoek direct voorlopig schorsen. Wangedrag buiten het speelveld zal behandeld kunnen worden alsof het op het speelveld heeft plaatsgevonden. Het is de leden niet toegestaan op de wedstrijddag voor of tijdens hun wedstrijd alcohol of verdovende middelen te gebruiken.

 

Artikel 34

Zowel aanvoerders als spelers moeten onderlinge geschillen, waarop geen minnelijke schikking wordt verkregen, aan het oordeel van het bestuur onderwerpen.

 

Artikel 35

 1. Een van de wisselspelers is verplicht als grensrechter te fungeren, behalve als door de KNVB een grensrechter wordt aangewezen.
 2. De wisselspelers kunnen, conform de regels van de afdeling waarin het team uitkomt, deelnemen aan een gedeelte van de wedstrijd. De leider of de aanvoerder van het betreffende team bepaalt de volgorde en het tijdstip van invallen.

 

Artikel 36

Behoudens daartoe door het bestuur te verlenen vergunning is het de leden verboden in andere teams dan die van de vereniging uit te komen. Bij overtreding van deze bepaling kan de betrokkene door het bestuur worden geschorst.

 

VIII SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 37

 1. Beschadiging of verlies van op het speelterrein aanwezige eigendommen van de vere­niging of van derden, door opzet of roekeloosheid, komen ten laste van degenen die de beschadiging of het verlies hebben veroorzaakt.
 2. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen of zoekgeraakte eigendom­men van spelers en bezoekers.
 3. Het bestuur bezit het recht om door derden opgelegde schadevergoedingen of boetes te verhalen op de veroorzaker(s).


Artikel 38

Door zijn toetreden verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan dit huishoudelijk regle­ment en aan alle verdere regels en bepalingen. Hem wordt verteld dat de statuten en dit huishoudelijk reglement op de officiële website staan gepubliceerd en dat hij hiervan notie moet nemen.

 

Artikel 39

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits deze niet in strijd komen met de statuten en met de bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bijzondere meerderheid wordt vereist.

 

Artikel 40

Dit reglement is vastgesteld op de Algemene Vergadering van 26 oktober 2015, en aangepast op de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 2021.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!