Cookie beleid Semper Altius

De website van Semper Altius is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Statuten

STATUTEN.

Naam en zetel.
Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: Rijswijkse Voetbal Vereniging "Semper Altius", en werd opgericht op zeventien juli negentienhonderd achtentwintig. Zij heeft haar zetel te Rijswijk, Zuid-Holland.
 2. De vereniging was ten tijde van haar oprichting genaamd L.V.C. (Lutherse Voetbal Club). Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeven mei negentienhonderd tweeëndertig verkreeg zij de naam "Steeds Hooger". Bij besluit van de buitengewone algemene ledenvergadering van zevenentwintig april negentienhonderd veertig verkreeg zij in verband met haar overgang naar de Haagsche Voetbalbond, de naam "Semper Altius".
 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 4. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage.
 
Duur.

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.
 

Doel.
Artikel 3

1.   De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de voetbal-sport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport.
2.   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door, door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB):
       a.     deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
       b.    wedstrijden te doen houden;
       c.     gelegenheid te geven oefeningen te houden;
       d.    evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
       e.     de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden;
       f.     alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3.   Evenementen te organiseren die tot doel hebben de binding onder de leden onderling en of met de vereniging te vergroten (zoals een mix-toernooi, feestavond of uitstapje).
4.   Tevens tracht de vereniging invulling te geven aan haar sociaal-maatschappelijke functie. Dit uit zich onder andere in:
       a.  het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud;
       b. het stimuleren van goede omgangsvormen, en waarden en normen als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen.
 

Leden.
Artikel 4

 1. Leden zijn die natuurlijke personen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
 3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden.
 4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot lid van verdienste benoemen.
 5. Minderjarigen dienen bij hun aanvraag om toelating tot het lidmaatschap een schriftelijke blijk van de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Deze toestemming wordt, tenzij anders blijkt, geacht te omvatten de toestemming tot het uitoefenen van alle lidmaatschapsrechten, het bekleden van functies in de vereniging en het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten daaronder begrepen.

Verplichtingen.

Artikel 5

1.    De leden zijn verplicht:
a.    de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
b.   de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
c.   de belangen van de vereniging, van de KNVB en van de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden;
d.   de overige verplichtingen, die de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of die uit het lidmaatschap van de vereniging of van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2.   Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, door een bestuursbesluit of door een besluit van een ander door het bestuur ingesteld orgaan.

Straffen.

Artikel 6

1.     a.   In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
       b.   Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
2.    Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
       a.     berisping:
       b.    schorsing:
       c.     royement:
3.   Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.
4.   Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen.
Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen.

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a.    contributie van de leden;
b.    andere inkomsten.

Contributie.

Artikel 8

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft behoudens ontheffing door het bestuur niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 

Kostenvergoedingen.
Artikel 9

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Einde lidmaatschap.

Artikel 10

1.   Het lidmaatschap eindigt:
       a.     door de dood van het lid;
       b.    door opzegging door het lid;
       c.     door opzegging namens de vereniging;
       d.    door royement, als bedoeld in artikel 6, lid 4;
2.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk (per brief of per e-mail) geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4.   Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten.
5.   Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6.  Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het dagelijks bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Donateurs
Artikel 11

 1. De vereniging kent naast leden ook donateurs.
 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het dagelijks bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het dagelijks bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
 4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 
Bestuur.

Artikel 12

1.   Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering in functie worden gekozen.
De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur, waaraan het bestuur taken en bevoegdheden kan delegeren, en dat overigens de taken en bevoegdheden heeft die elders in deze statuten of bij het huishoudelijk reglement aan hem zijn opgedragen en toegekend.
2.     a.   Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden.
      b.  Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
3.   In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij op de officiële website, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden.
4.   Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
5.   Ieder bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn verkiezing af volgens een in het huishoudelijk reglement opgenomen rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
6.   De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
7.   Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
       a.    door het eindigen van het lidmaatschap;
       b.    door bedanken als bestuurslid.

Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 13

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur of het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
 4. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.
 
Bestuursbevoegdheid.

Artikel 14

1.   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2.   Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de open plaats of open plaatsen te voorzien, waartoe een algemene vergadering wordt belegd dan wel de leden op andere wijze worden geraadpleegd.
3.   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4.   Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
5.   Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
       I.     Onverminderd het bepaalde onder 11, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (EUR 5.000,-) te boven gaande of een zodanig hoger bedrag als de algemene vergadering zal hebben bepaald;
        II.    a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende goederen;
               b.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
             c.   het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
               d.    het aangaan van dadingen;
          e.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6.    Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
       a.    hetzij door het bestuur;
       b.    hetzij door de voorzitter;
       c.     hetzij door twee andere bestuursleden.

Rekening en verantwoording.

Artikel 15

1.   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2.   Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene vergadering binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3.   a.   De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee meerderjarige leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
      b.   De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
      c.   De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4.   Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5.   Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
6.   Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen.
Artikel 16

1.   Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.   Jaarlijks zal uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
3.   De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
       a.     Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.
       b.    Jaarverslag van de secretaris.
       c.     Jaarverslag van de penningmeester.
       d.    Verslag van de kascommissie.
       e.     Vaststelling van de begroting.
       f.     Vaststelling van de contributies.
       g.     Verkiezing bestuursleden.
       h.    Verkiezing leden van de kascommissie.
       i.     Rondvraag.
4.   Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
5.   De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste een week.
De bijeenroeping middels een schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
6.   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dagblad.

Toegang en besluitvorming algemene vergadering.

Artlkel 17

1.   Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
Leden tot achttien jaar brengen telkens één stem uit en leden van achttien jaar en ouder telkens drie stemmen.
2.   Stemmen bij volmacht is uitgesloten.
3.   Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
4.   Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
5.   Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
6.   Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7.   Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
8.   Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
       a.    blanko zijn;
       b.    zijn ondertekend;
       c.     onleesbaar zijn;
       d.    een persoon niet duidelijk aanwijzen;
       e.    de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
       f.     voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
       g.    meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
9.   a.   Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
      b.   Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden op de officiële website gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.
 
Statutenwijziging.

Artikel 19

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering op de officiële website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle ledenaanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de officiële website.
Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 20

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is.
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur, of door ter zake kundige vereffenaars.
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.
 6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB.
 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 

Huishoudelijk Reglement.
Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, noch met de reglementen van de KNVB.
 
Slotakte.
Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk, Zuid-Holland, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.
Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!